รายงานการประชุม - สัมมนาวิชาการ
" อนาคต Black Pellets...เทคโนโลยีและการตลาด "
เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ที่ ห้อง FORTROP คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
( โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 )
 | หน้าหลัก | เกี่ยวกับโครงการ | Download เอกสาร | รายชื่อผู้ลงทะเบียน
 ลงทะเบียนบุคคล (Register)

พ้นกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมเครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 - 561 4761#512 แฟกซ์ : 02 - 579 1977
มือถือ : 089-117 0419 Email : sutep28@yahoo.com