รายงานการประชุม - สัมมนาวิชาการ
" อนาคต Black Pellets...เทคโนโลยีและการตลาด "
เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ที่ ห้อง FORTROP คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
( โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 )
 | หน้าหลัก | เกี่ยวกับโครงการ | Download เอกสาร | รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักการและเหตุผล :

ด้วยกระแสความต้องการ เชื้อเพลิงพลังงานชีวมวล สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่่น เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ทดแทนนิวเคลียร์ และถ่านหิน สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิง ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพสู่เกษตรกร สร้างพื้นที่สีเขียว ที่มีระบบของการจัดการอย่างยั่งยืน แก่ชุมชน ประเทศ ช่วยลดโลกร้อนในอีกทางหนึ่ง แต่เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นนั้น มีพื้นที่น้อยในการปลูกสร้างสวนป่า หรือ ป่าปลูก จึงได้หาวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวลดังกล่าวจากประเทศอื่น ๆ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศไทย ด้วย

ซึ่งวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานที่ว่านี้ คือ Wood Pellet โดยทั่วไป นิยมผลิตเป็น White Pellet คือ การนำไม้มาทำเป็นขี้เลื่อย นำความชื้นออกให้เกือบหมด และอัดเป็นเม็ดด้วยเทคโนโลยี แล้วขนส่งด้วยเรือ ไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการที่มีความสนใจผลิตเป็น ก้อนเชื้อเพลิงพลังงานอัดเม็ดดำ (Black Pellet) อันมีคุณสมบัติที่เหนือกว่า White Pellet ประมาณ 2 - 3 เท่า ทั้งในด้านการให้ค่าพลังงานสูง เทียบเท่า Sub-bituminous coal เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ที่ไม่ดูความชื้น สามารถขนส่งได้ในระยะไกล ขึ้น นอกจากนี้ การขนส่งจากประเทศไทย ไปประเทศญี่ปุ่น พบว่า หากขนส่งด้วยเรือ 1 ลำขนาด 50,000 ตัน จะให้ค่าพลังงาน มากกว่า การขนส่ง White Pellet ได้ถึง 3 เท่าเลยทีเดียว ทำให้ Black Pellet มีราคาซื้อขายที่โรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น ที่สูงมาก

อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิต จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพ ในการผลิต เพื่อให้มีคุณสมบัติ ได้มาตรฐานที่อุตสาหกรรมไฟฟ้า ประเทศญี่ปุ่นกำหนด อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังจำเป็นจะต้อง ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐานสากล (FSC / PEFC) ด้วย เช่นกัน

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (T-CERN) จึงได้มีการจัดสัมมนาเรื่อง " อนาคต Black Pellets...เทคโนโลยีและการตลาด" เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Black Pellet แก่ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่ว ๆ ไป ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.30 ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขอให้ท่านลงทะเบียนที่ http://t-cern.org
 
 
    
มูลค่าผลิตผล และผลิตภัณฑ์จากไม้ และที่มีไม้เป็นส่วนประกอบ (คาดการณ์ปี 2561)
  (1) กลุ่มธุรกิจโรงเลื่อยและไม้ยางพารา มูลค่า 70,000 ล้านบาท/ปี
(2) กลุ่มผู้ผลิตกล้าไม้โตเร็ว มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท/ปี
(3) กลุ่มผู้ผลิตไม้สับ (Wood Chip) เพื่อการส่งออก/ในประเทศ มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท/ปี
(4) กลุ่มผู้ประกอบการไม้ประกอบ มูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาท/ต่อปี
(5) ธุรกิจอื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็ก (Toy, Game, Frame) ไม้เพื่อการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ (Packaging and Handling material ) ประกอบด้วย ไม้รองยก (Pallet) กล่องสินค้าและลังเครื่องจักร (Boxes and Crates) มูลค่าประมาณ 45,000 ล้านบาท/ปี
(6) กลุ่มผู้ผลิตไม้เพื่อการก่อสร้าง ประมาณ 17,000 ล้านบาท/ปี
(7) กลุ่มไม้เพื่อพลังงานในประเทศและต่างประเทศ มูลค่าประมาณ 70,000 ล้านบาท/ปี
ประมาณการรวม มูลค่า 263,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ :
   
 
 

สถานที่:

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 – 561 4761 โทรสาร : 02 - 579 1977
 
 
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 - 561 4761#512 แฟกซ์ : 02 - 579 1977
มือถือ : 089-117 0419 Email : sutep28@yahoo.com