วันไม้เศรษฐกิจไทย 2561
วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0)
 | หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับโครงการ  |  กำหนดการ  |  Downloads  | บู๊ทนิทรรศการ (Exhibition)  | ลงทะเบียนร่วมงาน
เวลา กำหนดการ
0800 - 0900 ลงทะเบียน (Registration)
0900 - 1030 การนำเสนอนิทรรศการ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับไม้เศรษฐกิจครบวงจร ระบบการรับรองด้านป่าไม้ หน่วยรับรองด้านป่าไม้ (Certification Body: CB)
(รายชื่อหน่วยงานและผังนิทรรศการ)
1030 - 1100 Speech & Keynote speaker
 
(1) ยุทธศาสตร์ไม้เศรษฐกิจครบวงจรของประเทศไทยยุค 4.0
  นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้
(2) อนาคตไม้ยางพาราไทยและไม้โตเร็วกับศักยภาพความต้องการด้านพลังงานชีวมวลประเทศญี่ปุ่น
   Mr. Masami Nakakubo (President and CEO JC Service Co.,Ltd.)
(3) ยุทธศาสตร์และแนวทางสู่การจัดการอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากลของไม้เศรษฐกิจไทย
   ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC)
(4) อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ –ทิศทางสถาบันการเงินภาคเกษตรกร
  XXXX (รองผู้จัดการ ธกส.)
1100 - 1115 พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงด้านการวิจัยพัฒนาวิชาการ และการร่วมลงทุน
- พิธีมอบเงินสนับสนุนการวิจัยไม้โตเร็วเพื่อพลังงานชีวมวล โดย บริษัท JC Service จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
  เปิดตัว " WoodMart " Application ตลาดการซื้อ - ขายไม้ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ (2 นาที)
1115 – 1215 รายการพิเศษ " เศรษฐกิจไทยบนฐานไม้เศรษฐกิจ ( Wood Based on Bio-Economy) "
1215 - 1345 รับประทานอาหารกลางวัน
1345 - 1445 ชวนคิด – ชวนคุย : สานเสวนาเพื่อการพัฒนาไม้เศรษฐกิจครบวงจร
  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม จากชุมชนต้นแบบ หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร บนฐานของความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- วิสาหกิจชุมชนกับพลังการสร้างป่าเพื่อเก็บกักคาร์บอน – ใครๆ ก็ทำได้
   คุณสุเทพ พิมพ์ศิริ ประธานวิสาหกิจชุมชนถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี
- ประชาชนและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไม้และป่าไม้ของพวกเขา
   คุณวีรวัฒน์ ปภุสสโร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- พลิกวิกฤติ…สู่โอกาส อนาคตไม้ยางพาราไทย อนาคตของประเทศไทย
   นายสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช,
                             ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม โรงเลื่อยโรงอบไม้ สอท.และ
                             ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย รัตนะ อาจารย์ประจำคณะวนศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
1345 - 1500 รับประทานอาหารว่าง
1500 - 1600 อุตสาหกรรมก้อนเชื้อเพลิงอัดเม็ด (Wood Pellet) สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล และความต้องการใช้เพื่อเป็นพลังงานความร้อนในประเทศ และต่างประเทศ
 
> ภาพอนาคต (outllook) ไม้พลังงานไทย
  - นายวัฒนพงศ์ ทองสร้อย กรรมการสมาคมการค้าชีวมวลไทย
> ความต้องการในอุตสาหกรรมความร้อนและพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
  - นายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)
> อุตสาหกรรมไม้และความต้องการใช้ไม้
  - ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ดำเนินรายการโดย : นายวสันต์ ติรางกู ที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน
1700 ปิดการประชุม
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 - 561 4761#512 แฟกซ์ : 02 - 579 1977
มือถือ : 089-117 0419 Email : sutep28@yahoo.com