วันไม้เศรษฐกิจไทย 2561
วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0)
 | หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับโครงการ  |  กำหนดการ  |  Downloads  | บู๊ทนิทรรศการ (Exhibition)  | ลงทะเบียนร่วมงาน

หลักการและเหตุผล :
         จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และ ความผันผวนของสินค้าเกษตร และผลผลิตที่ถูกกำหนดด้วยปัจจัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม โรคระบาด ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตรทั้งสิ้น ราคาตกต่ำ ผลิตเสียหายไม่มีคุณภาพ ส่งออกไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานาน ในขณะที่อีกด้านหนึ่งนั้น ไม้เศรษฐกิจ (ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ) พบว่าตลาดมีความต้องการจำนวนมาก กล้าไม้ ที่ผลิตได้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีการส่งเสริมและทำสัญญาซื้อขายกันไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มปลูก โดยภาคเอกชน สนับสนุนกล้าพันธุ์ นอกจากนี้ยัง การปลูกไม้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ที่มีความต้องการให้มีการเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว ไปเป็นพืชชนิดอื่น ๆ การเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว โดยเฉพาะพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสม (ดินคุณภาพต่ำ หรือ S3/S4/N) มาเป็นไม้เศรษฐกิจนั้น จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ของประเทศไทย ที่นอกจากจะลดพื้นที่ปลูกข้าวแล้ว ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ให้กับโลก และหากมีการนำระบบการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน มาใช้ด้วยแล้ว ก็จะยิ่งสร้างความยั่งยืน ให้แก่อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
 
ประเทศไทยมีพื้นที่ซึ่งเหมาะสมน้อยสำหรับปลูกข้าว(S3) และพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S4) รวมกันถึง 27 ล้านไร่ ในจำนวนนี้ที่เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวประมาณ 11.2 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นพืชเกษตรอื่น ในนั้นคือไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะไม้ประเภทโตเร็วซึ่งพบว่ามีความต้องการของตลาดอีกเป็นจำนวนมาก และหากได้นำระบบการรับรองด้านป่าไม้ (Forest Certification) เข้ามาใช้ด้วยแล้ว ก็จะเป็นการติดอาวุธของผลิตภัณฑ์ไม้นั้นให้สามารถขายในตลาดต่างประเทศได้ โดยระบบรับรองนี้จะเป็นเครื่องยืนยันถึงการให้ความสำคัญต่อความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ในอีกด้านหนึ่งนั้นพบว่า มีความต้องการใช้ไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบด้านพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนถ่านหิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก คาดว่ามีความต้องการมากถึง 26 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะในตลาดประเทศญี่ปุ่นและมีเงื่อนไขว่าก้อนพลังงานเชื้อเพลิงจากไม้ (Wood Pellet) นั้นต้องได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานในระดับสากล ก็ยิ่งเป็นโอกาสที่จะให้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อเศรษฐกิจด้านพลังงาน โดยมีระบบของการสร้างความเชื่อมั่นว่าไม้นั้นจะต้องถูกปลูกในที่ดิน ที่ถูกต้องตามกฏหมาย และมีระบบการปลูกที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนด้วย ในขณะที่ยางพารานั้นแม้ว่าเป็นสินค้าเกษตร แต่ไม้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ซึ่งเหมาะสมกับอุตสาหกรรม ในยุค Thailand 4.0 การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกยางพาราอย่างยังยืน ผ่านระบบการรับรอง ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ไม้ยางพารา
แบบครบวงจรก็จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางได้เป็นอย่างดี

          จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็น "อุตสาหกรรมป่าไม้ " ที่เป็นทางเดียวของอุตสาหกรรมภาคการเกษตร ที่ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนต่อยอดทั้งระบบภายใต้ระบบการจัดการอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 การสัมมนานี้จึงมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยน พบปะกันระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ใช้ทั้งระบบในภาคอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว ผู้สนใจสามารถ ลงทะเบียนได้ที่ http://t-cern.org
    
มูลค่าผลิตผล และผลิตภัณฑ์จากไม้ และที่มีไม้เป็นส่วนประกอบ (คาดการณ์ปี 2561)
  (1) กลุ่มธุรกิจโรงเลื่อยและไม้ยางพารา มูลค่า 70,000 ล้านบาท/ปี
(2) กลุ่มผู้ผลิตกล้าไม้โตเร็ว มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท/ปี
(3) กลุ่มผู้ผลิตไม้สับ (Wood Chip) เพื่อการส่งออก/ในประเทศ มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท/ปี
(4) กลุ่มผู้ประกอบการไม้ประกอบ มูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาท/ต่อปี
(5) ธุรกิจอื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็ก (Toy, Game, Frame) ไม้เพื่อการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ (Packaging and Handling material ) ประกอบด้วย ไม้รองยก (Pallet) กล่องสินค้าและลังเครื่องจักร (Boxes and Crates) มูลค่าประมาณ 45,000 ล้านบาท/ปี
(6) กลุ่มผู้ผลิตไม้เพื่อการก่อสร้าง ประมาณ 17,000 ล้านบาท/ปี
(7) กลุ่มไม้เพื่อพลังงานในประเทศและต่างประเทศ มูลค่าประมาณ 70,000 ล้านบาท/ปี

ประมาณการรวม มูลค่า 263,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ :
    1.เพื่อให้มีการสัมมนา/เสวนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
     2.เพื่อให้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการภาคการผลิต แปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ทั้งระบบ
     3.เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนผู้ประกอบการ ภาคการตลาดและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
 
 
 

สถานที่:

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 – 561 4761 โทรสาร : 02 - 579 1977
 
 
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 - 561 4761#512 แฟกซ์ : 02 - 579 1977
มือถือ : 089-117 0419 Email : sutep28@yahoo.com