วันไม้เศรษฐกิจไทย 2561
วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0)
 | หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับโครงการ  |  กำหนดการ  |  Downloads  | บู๊ทนิทรรศการ (Exhibition)  | ลงทะเบียนร่วมงาน
- อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
- ก้าวสู่ระบบการรับรองด้านป่าไม้มาตรฐานระดับสากล
- งานผู้ซื้อ พบ ผู้ขาย - พบผู้ประกอบการ Wood Pellet สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น
- แจกกล้าไม้เศรษฐกิจ
- ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) - ธนาคารไม้เศรษฐกิจของประชาชน
- สถาบันไม้เศรษฐกิจครบวงจร / กองทุนไม้เศรษฐกิจ
- ไม้เศรษฐกิจกับอนาคตพลังงานชีวมวลในประเทศและต่างประเทศ
ภาพบรรยากาศงาน วันไม้เศรษฐกิจไทย (5 มกราคม พ.ศ. 2560)
 

หลักการและเหตุผล :
         จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และ ความผันผวนของสินค้าเกษตร และผลผลิตที่ถูกกำหนดด้วยปัจจัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม โรคระบาด ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตรทั้งสิ้น ราคาตกต่ำ ผลิตเสียหายไม่มีคุณภาพ ส่งออกไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานาน ในขณะที่อีกด้านหนึ่งนั้น ไม้เศรษฐกิจ (ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ) พบว่าตลาดมีความต้องการจำนวนมาก กล้าไม้ ที่ผลิตได้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีการส่งเสริมและทำสัญญาซื้อขายกันไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มปลูก โดยภาคเอกชน สนับสนุนกล้าพันธุ์ นอกจากนี้ยัง การปลูกไม้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ที่มีความต้องการให้มีการเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว ไปเป็นพืชชนิดอื่น ๆ การเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว โดยเฉพาะพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสม (ดินคุณภาพต่ำ หรือ S3/S4/N) มาเป็นไม้เศรษฐกิจนั้น จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ของประเทศไทย ที่นอกจากจะลดพื้นที่ปลูกข้าวแล้ว ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ให้กับโลก และหากมีการนำระบบการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน มาใช้ด้วยแล้ว ก็จะยิ่งสร้างความยั่งยืน ให้แก่อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
 
ประเทศไทยมีพื้นที่ซึ่งเหมาะสมน้อยสำหรับปลูกข้าว(S3) และพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว (S4) รวมกันถึง 27 ล้านไร่ ในจำนวนนี้ที่เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวประมาณ 11.2 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นพืชเกษตรอื่น ในนั้นคือไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะไม้ประเภทโตเร็วซึ่งพบว่ามีความต้องการของตลาดอีกเป็นจำนวนมาก และหากได้นำระบบการรับรองด้านป่าไม้ (Forest Certification) เข้ามาใช้ด้วยแล้ว ก็จะเป็นการติดอาวุธของผลิตภัณฑ์ไม้นั้นให้สามารถขายในตลาดต่างประเทศได้ โดยระบบรับรองนี้จะเป็นเครื่องยืนยันถึงการให้ความสำคัญต่อความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ในอีกด้านหนึ่งนั้นพบว่า มีความต้องการใช้ไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบด้านพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนถ่านหิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก คาดว่ามีความต้องการมากถึง 26 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะในตลาดประเทศญี่ปุ่นและมีเงื่อนไขว่าก้อนพลังงานเชื้อเพลิงจากไม้ (Wood Pellet) นั้นต้องได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานในระดับสากล ก็ยิ่งเป็นโอกาสที่จะให้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อเศรษฐกิจด้านพลังงาน โดยมีระบบของการสร้างความเชื่อมั่นว่าไม้นั้นจะต้องถูกปลูกในที่ดิน ที่ถูกต้องตามกฏหมาย และมีระบบการปลูกที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนด้วย ในขณะที่ยางพารานั้นแม้ว่าเป็นสินค้าเกษตร แต่ไม้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ซึ่งเหมาะสมกับอุตสาหกรรม ในยุค Thailand 4.0 การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกยางพาราอย่างยังยืน ผ่านระบบการรับรอง ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ไม้ยางพารา
แบบครบวงจรก็จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางได้เป็นอย่างดี

          จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็น "อุตสาหกรรมป่าไม้ " ที่เป็นทางเดียวของอุตสาหกรรมภาคการเกษตร ที่ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนต่อยอดทั้งระบบภายใต้ระบบการจัดการอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 การสัมมนานี้จึงมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยน พบปะกันระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ใช้ทั้งระบบในภาคอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว ผู้สนใจสามารถ ลงทะเบียนได้ที่ http://t-cern.org
    
มูลค่าผลิตผล และผลิตภัณฑ์จากไม้ และที่มีไม้เป็นส่วนประกอบ (คาดการณ์ปี 2561)
  (1) กลุ่มธุรกิจโรงเลื่อยและไม้ยางพารา มูลค่า 70,000 ล้านบาท/ปี
(2) กลุ่มผู้ผลิตกล้าไม้โตเร็ว มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท/ปี
(3) กลุ่มผู้ผลิตไม้สับ (Wood Chip) เพื่อการส่งออก/ในประเทศ มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท/ปี
(4) กลุ่มผู้ประกอบการไม้ประกอบ มูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาท/ต่อปี
(5) ธุรกิจอื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็ก (Toy, Game, Frame) ไม้เพื่อการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ (Packaging and Handling material ) ประกอบด้วย ไม้รองยก (Pallet) กล่องสินค้าและลังเครื่องจักร (Boxes and Crates) มูลค่าประมาณ 45,000 ล้านบาท/ปี
(6) กลุ่มผู้ผลิตไม้เพื่อการก่อสร้าง ประมาณ 17,000 ล้านบาท/ปี
(7) กลุ่มไม้เพื่อพลังงานในประเทศและต่างประเทศ มูลค่าประมาณ 70,000 ล้านบาท/ปี

ประมาณการรวม มูลค่า 263,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ :
    1.เพื่อให้มีการสัมมนา/เสวนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
     2.เพื่อให้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการภาคการผลิต แปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ทั้งระบบ
     3.เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนผู้ประกอบการ ภาคการตลาดและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
 
 
 

สถานที่:

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 – 561 4761 โทรสาร : 02 - 579 1977
 
 

 ลงทะเบียน (Register)

เวลา กำหนดการ
0800 - 0900 ลงทะเบียน (Registration)
0900 - 1030 การนำเสนอนิทรรศการ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับไม้เศรษฐกิจครบวงจร ระบบการรับรองด้านป่าไม้ หน่วยรับรองด้านป่าไม้ (Certification Body: CB)
(รายชื่อหน่วยงานและผังนิทรรศการ)
1030 - 1100 Speech & Keynote speaker
 
(1) ยุทธศาสตร์ไม้เศรษฐกิจครบวงจรของประเทศไทยยุค 4.0
  นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้
(2) อนาคตไม้ยางพาราไทยและไม้โตเร็วกับศักยภาพความต้องการด้านพลังงานชีวมวลประเทศญี่ปุ่น
   Mr. Masami Nakakubo (President and CEO JC Service Co.,Ltd.)
(3) ยุทธศาสตร์และแนวทางสู่การจัดการอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากลของไม้เศรษฐกิจไทย
   ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC)
(4) อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ –ทิศทางสถาบันการเงินภาคเกษตรกร
  XXXX (รองผู้จัดการ ธกส.)
1100 - 1115 พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงด้านการวิจัยพัฒนาวิชาการ และการร่วมลงทุน
- พิธีมอบเงินสนับสนุนการวิจัยไม้โตเร็วเพื่อพลังงานชีวมวล โดย บริษัท JC Service จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
  เปิดตัว " WoodMart " Application ตลาดการซื้อ - ขายไม้ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ (2 นาที)
1115 – 1215 รายการพิเศษ " เศรษฐกิจไทยบนฐานไม้เศรษฐกิจ ( Wood Based on Bio-Economy) "
1215 - 1345 รับประทานอาหารกลางวัน
1345 - 1445 ชวนคิด – ชวนคุย : สานเสวนาเพื่อการพัฒนาไม้เศรษฐกิจครบวงจร
  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม จากชุมชนต้นแบบ หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร บนฐานของความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- วิสาหกิจชุมชนกับพลังการสร้างป่าเพื่อเก็บกักคาร์บอน – ใครๆ ก็ทำได้
   คุณสุเทพ พิมพ์ศิริ ประธานวิสาหกิจชุมชนถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี
- ประชาชนและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไม้และป่าไม้ของพวกเขา
   คุณวีรวัฒน์ ปภุสสโร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- พลิกวิกฤติ…สู่โอกาส อนาคตไม้ยางพาราไทย อนาคตของประเทศไทย
   นายสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช,
                             ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม โรงเลื่อยโรงอบไม้ สอท.และ
                             ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย รัตนะ อาจารย์ประจำคณะวนศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
1345 - 1500 รับประทานอาหารว่าง
1500 - 1600 อุตสาหกรรมก้อนเชื้อเพลิงอัดเม็ด (Wood Pellet) สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล และความต้องการใช้เพื่อเป็นพลังงานความร้อนในประเทศ และต่างประเทศ
 
> ภาพอนาคต (outllook) ไม้พลังงานไทย
  - นายวัฒนพงศ์ ทองสร้อย กรรมการสมาคมการค้าชีวมวลไทย
> ความต้องการในอุตสาหกรรมความร้อนและพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
  - นายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)
> อุตสาหกรรมไม้และความต้องการใช้ไม้
  - ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
ดำเนินรายการโดย : นายวสันต์ ติรางกู ที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน
1700 ปิดการประชุม
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
 ลงทะเบียนบุคคล (Register)

พ้นกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกรณีเป็นสมาชิก T - CERN กรุณากรอกหมายเลขสมาชิก :
คำนำหน้านาม :
ชื่อ-นามสกุล (ไทย):
Name (eng):
หมายเลขบัตรประชาชน :

** เฉพาะผู้ต้องการขอใช้ WIFI เครือข่าย ม.เกษตร ฟรี **
Email :
โทรศัพทฺ์ (มือถือ):
ตำแหน่งงาน :
ชื่อหน่วยงาน :
Company Name :
ที่อยู่ที่ทำงาน :
ลักษณะกิจการ/ธุรกิจ:
หน่วยงาน:
กรอกตัวอักษรที่เห็น :
 
   
 ลงทะเบียนบุคคล (Register)

พ้นกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมคำนำหน้านาม :
ชื่อ-นามสกุล (ไทย):
Name (eng):
หมายเลขบัตรประชาชน :

** เฉพาะผู้ต้องการขอใช้ WIFI เครือข่าย ม.เกษตร ฟรี **
Email :
โทรศัพทฺ์ (มือถือ):
ตำแหน่งงาน :
ชื่อหน่วยงาน :
Company Name :
ที่อยู่ที่ทำงาน :
ลักษณะกิจการ/ธุรกิจ:
หน่วยงาน:
 
   
 ลงทะเบียนผู้ประกอบการ/หน่วยงาน (Registering)
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท (ไทย):
(eng):
Email :
โทรศัพทฺ์ (มือถือ):
ที่อยู่ที่ใช้ติดต่อ :
ลักษณะกิจการ/ธุรกิจ:
หน่วยงาน:
จำนวนผู้เข้าร่วม : คน
  ร่วมจัดบู๊ทแสดงผลงาน ร่วมโครงการผู้ซื้อ - พบผู้ขาย ผู้ประกอบการพบเกษตรกร
กรอกตัวอักษรที่เห็น :
   
=1) { $ro=mysql_fetch_array($re); $fname=$ro["fname"]; $iName=$ro["iName"]; $iName_en=$ro["iName_en"]; $iEmail=$ro["iEmail"]; $iOrganiz=$ro["iOrganiz"]; $iCode=$ro["iCode"]; $iPhone=$ro["iPhone"]; $iBackground=$ro["iBackground"]; $iAddress=$ro["iAddress"]; $iPosition=$ro["iPosition"]; ?>
เลขที่สมาชิก :
Notice: Undefined variable: iCode in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 913
ชื่อ :
Notice: Undefined variable: iName in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 915
คำนำหน้านาม :
ชื่อ-นามสกุล (ไทย):
Name (eng):
Email :
**
Mobile Phone (มือถือ):
ชื่อหน่วยงาน :
(Organization) :
ที่อยู่ที่ทำงาน :
(Work Address) :
ลักษณะกิจการ/ธุรกิจ:
(Background):
ตำแหน่ง (Position) :
   


ไม่พบสมาชิก


"; } ?>
Email นี้ถูกใช้ลงทะเบียนไปแล้ว ชื่อ :
คำนำหน้านาม :
ชื่อ-นามสกุล (ไทย):
Name (eng):
Email :
**
Mobile Phone (มือถือ):
ชื่อหน่วยงาน :
(Organization) :
ที่อยู่ที่ทำงาน :
(Work Address) :
ลักษณะกิจการ/ธุรกิจ:
(Background):
ตำแหน่ง (Position) :
   
ลงทะเบียนสื่อมวลชน
คำนำหน้านาม :
ชื่อ-นามสกุล (ไทย):
Name (eng):
Email :
**
Mobile Phone (มือถือ):
ชื่อองค์กร :
(Organization) :
ที่อยู่องค์การ :
(Work Address) :
ตำแหน่ง (Position) :
   
| รายชื่อบุคคล | รายชื่อหน่วยงาน | สื่อมวลชน | ธนาคารต้นไม้ |
ค้นหารายชื่อ/บริษัท):
หน้าที่ : $i  | "; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 1 }else{ echo " |  $i  | "; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 2 } } ?>   หน้านี้หน้าที่ [ 
Notice: Undefined variable: page in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1316
 ]
 
ชื่อ
หน่วยงาน
Email
หนังสือเชิญ

Notice: Undefined variable: fname in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1361

Notice: Undefined variable: iName in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1361

Notice: Undefined variable: iName_en in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1361


Notice: Undefined variable: iOrganiz in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1363

Notice: Undefined variable: iOrganiz_en in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1363


Notice: Undefined variable: iEmail in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1364
 
หน้าที่ : $i  | "; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 1 }else{ echo " |  $i  | "; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 2 } } ?>   หน้านี้หน้าที่ [ 
Notice: Undefined variable: page in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1399
 ]
| รายชื่อบุคคล | รายชื่อผู้ประกอบการ - หน่วยงาน |  
ชื่อหน่วยงาน - องค์กร - ผู้ประกอบการ
Email

Notice: Undefined variable: iName in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1442

Notice: Undefined variable: iName_en in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1442


Notice: Undefined variable: iEmail in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1443

Notice: Undefined variable: iMember in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1444
 
ระบบได้ลงทะเบียนท่านไว้เรียบร้อยแล้ว
ชื่อ
หน่วยงาน
Email
หนังสือเชิญ

Notice: Undefined variable: fname in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1483

Notice: Undefined variable: iName in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1483

Notice: Undefined variable: iName_en in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1483


Notice: Undefined variable: iOrganiz in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1485

Notice: Undefined variable: iOrganiz_en in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1485


Notice: Undefined variable: iEmail in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1486
ค้นหาเพื่อลงทะเบียน (Register )
ค้นหารายชื่อ
(ชื่อคนหรือชื่อบริษัท):

 

ชื่อ
หน่วยงาน
Email
หนังสือเชิญ

Notice: Undefined variable: fname in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1556

Notice: Undefined variable: iName in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1556

Notice: Undefined variable: iName_en in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1556


Notice: Undefined variable: iOrganiz in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1558

Notice: Undefined variable: iOrganiz_en in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1558


Notice: Undefined variable: iEmail in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1559

ไม่พบรายชื่อที่ต้องการค้นหา


"; }?>

ท่านสามารถสนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพโดยเลือกจ่ายตามช่องทาง


1.
เช็คสั่งจ่าย " มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "
2.
นำฝากที่เคาร์เตอร์ ธนาคารทหารไทย (TMB) ตามแบบฟอร์ม
3.
โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย ชื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองคลัง มก.)
เลขที่บัญชี 069 - 2 - 00001 -1
 
** กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาที่    Email: sutep28@yahoo.com  
หรือ Fax. 02 - 579 1977 **


"; } ?>
ลำดับที่ รายการเอกสาร Download
1 โครงการสัมมนา " วันไม้เศรษฐกิจไทย " วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 Download
2 แบบแสดงความจำนง สนับสนุนหรือบริจาคเงิน กิจกรรมวันไม้เศรษฐกิจไทย Download
3 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (กรณีไม่สามารถบันทึกแบบ Online ได้) Download
4 แผนที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ Download
6 แบบฟอร์มและช่องทางการชำระเงินสนับสนุนกิจกรรม  
     
 
Download เอกสารประกอบการสัมมนา ( งานปี 2560 )

1

ผ่าความจริง Wood Pellet สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น
นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยและ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 
2
Forest Stewardship Council ™ (FSC™) อุตสาหกรรมป่าไม้อย่างยั่งยืน : Jayco Fung : FSC Business Development, Asia Pacific  
3
เศรษฐกิจไทยบนฐานไม้เศรษฐกิจ (Wood Based Economy) : นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้  
4
การพัฒนาไม้เศรษฐกิจ ภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน - SCG : นายณรงค์ มีนวล บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด  
5
ยุทธศาสตร์ของภาคการศึกษาในการขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย 4.0 ไม้เศรษฐกิจ : อนาคตภาคเกษตรของประเทศไทย : ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ และประธาน TFCC  
6
อนาคตยางพาราและเกษตรกรชาวสวนยางพาราไทย กับนโยบายเข้าสู่มาตรฐานการจัดการป่าไม้ อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล : นายสุนันท์  นวลพรหมสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การยางแห่งประเทศไทย  
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- พิมพ์เขียวและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน Thailand 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
- หมอนอิออน - สุดยอดนวัตกรรมหมอนสุขภาพ จากยางพารา 100 %  
     


กรุณารอซักครู่ ....

"; $goto ="tcern2018.php?action=add_com_per2&id=$id"; print ""; } ?>
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท (ไทย):
(eng):
ชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา(
Notice: Undefined variable: i in E:\xampp\htdocs\TFCC\tcern2018.php on line 1809
) :
   


ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ ...

"; $goto ="tcern2018.php"; print ""; } ?>
         ลงทะเบียนเครือข่ายธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
คำนำหน้านาม :
ชื่อ-นามสกุล (ไทย):
Name (eng):
หมายเลขบัตรประชาชน :

** เฉพาะผู้ต้องการขอใช้ WIFI เครือข่าย ม.เกษตร ฟรี **
Email :
โทรศัพทฺ์ (มือถือ):
ตำแหน่งงาน :
ชื่อสาขาธนาคารต้นไม้ :
จังหวัด :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
กิจกรรม/ผลงาน:
ในวิสาหกิจ - กลุ่ม :
 
   
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 - 561 4761#512 แฟกซ์ : 02 - 579 1977
มือถือ : 089-117 0419 Email : sutep28@yahoo.com