TCERN :Thail - Forest Certification Network
 

 โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Innovation)
(ศรีสมเด็จโมเดล)
| คำนำ | อำเภอศรีสมเด็จ | นักวิจัยในโครงการ | ความก้าวหน้าของโครงการ| Link ไปที่ระบบฐานข้อมูล |    
 TCERN :Thail - Forest Certification Network
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
ศ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ทวนทอง (หัวหน้าโครงการ)
โครงการวิจัยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Innovation) นำร่อง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือ ภายใต้ชื่อ " ศรีสมเด็จโมเดล " มีแผนงานและกิจกรรมที่ดำเนินการใน ปีที่ 1 อยู่ 3 แผนงาน ดังนี้

   (1) โครงการเกษตรแม่นยำสูงแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์
   (2) โครงการระบบจัดการอัจฉริยะสำหรับโคขุน
   (3) โครงการแปลงผลิตกล้าไม้คุณภาพอัจฉริยะ

โดยเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้ จะใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการศึกษาวิจัย ไปสู่พื้นที่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ภายใต้ชื่อ " ร้อย - แก่น - สาร - สินธุ์ "

โจทย์ของการวิจัยภายใต้โครงการนี้ คือ ภายใต้สภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่จำกัด ปัจจัยการผลิต การบริโภค และ ตลาดต้องมีความสมดุลกันอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการตัดสินใจและการบริหารจัดการ

โครงการวิจัยนี้ จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยี ระบบการจัดการฐานข้อมูล และโครงข่ายการสื่อสาร เข้ามาช่วย โดยใช้กลุ่มเกษตรกร ชุมชน ที่ได้รวมกลุ่มกันเป็นสิสาหกิจชุมชนนั้น เป็นศูนย์กลาง สำหรับพื้นที่ อำเภอศรีสมเด็จ นั้น ได้ใช้เครือข่ายธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) เป็นฐานในการเชื่อมโยง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการนี้

ประเด็นโจทย์วิจัยในโครงการนำร่อง

กิจกรรมที่ 1 :

- โคขุน ตลอดอายุ ต้องการหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นอาหารสำหรับโคขุน จำนวน กี่ กิโลกรัมต่อวัน ใช้ในระยะเวลา ตลาดอายุการขุน จำนวน กี่วัน
- หญ้าเนเปียร์ ให้ผลผลิตต่อไร่ ต่อปี ต่อรอบของการปลูกอย่างไร
- หญ้าเนเปียร์ มีความต้องการน้ำ ธาตุอาหารในดิน อากาศ ปริมาณ และเวลา เป็นอย่างไร
- การบริหารจัดการ หญ้าเนเปียร์ น้ำ และจำนวนลูกโค ที่เหมาะสม กับพื้นที่ เป็นอย่างไร่

กิจกรรมที่ 2 :
- ระบบอัตโนมัติในการควบคุมการให้น้ำ กับแปลงหญ้าที่มีความแม่นยำสูง

กิจกรรมที่ 3 :
- การผลิตกล้าไม้โตเร็ว โตปานกลาง และโตช้า เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ และขายไม้
- ระบบอัตโนมัติ ที่ควบคุมอุณภูมิและความชื้นที่สมดุล อย่างแม่นยำ ในโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้โตเร็ว
 

       ในการดำเนินงานโครงการ มีการออกสำรวจเป้าหมาย เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติเกษตรกร ประวัติโคขุน เพื่อเป็นข้อมูลฐาน ในการประมวลผล ก่อนที่จะกำหนดให้มีผู้ใช้งาน (User) โดยกำหนดให้มีระดับการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ (นายธรรมศักดิ์ ) ในการสนับสนุนข้อมูล และมีความประสงค์ที่จะเชื่อมโยงข้อมูล นี้เข้าด้วยกัน
 

        โครงการวิจัยนี้ ได้มีการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน หมู่ 8 บ้านเหล่าดอนไฮ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการในการขุดบ่อบาดาล แต่ไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้เลย ตั้งแต่มีการขุดเจาะแล้วเสร็จ ประมาณ 10 ปี โดยนักวิจัยฯ ได้ทำการประสานงานให้มีการทำการล้างบ่อ และสำรวจความลึกของน้ำ พบว่าบ่อน้ำมีความลึกประมาณ 180 เมตร จึงได้มีการคำนวนและออกแบบ ระบบการดึงน้ำมาใช้โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ จนได้ผลสำเร็จ โดยจัดทำ Tank น้ำปริมาตร 1000 ลิตร เพื่อใช้เป็นน้ำสำรองในระบบของเกษตรแม่นยำสูง ในโครงการนี้
รายละเอียด (ภาพ)    ปิดรูปภาพ ( X )
 
      สำหรับการดำเนินงานแผนงานด้านไม้โตเร็ว (Fast Growing Tree) คณะนักวิจัย ได้ดำเนินการจัดทำแปลงกล้าพันธุ์ไม้โตเร็ว (Seedling Bank) เพื่อใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขยายพพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยวิธีการ Cutting โดยมีการรวบรวมชนิดพันธุ์ดี และมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง เพื่อเป็นแหล่งแม่พันธุ์ และพร้อมขยายพันธุ์ต่อไปในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ต่อไป
ยูคาลิปตัส สายพันธุ์ดี เหมาะกับพื้นที่ภาคอีสาน กระถินอะเคเซีย (ลูกผสม) Intra - สายพันธุ์ดี ยูคาลิปตัส แตกหน่ออายุ 8 เดือน
โซล่าลอยน้ำ (ลดการคายระเหย) แปลงหญ้าเนเปียร์ (แม่นยำสูง) แปลงกล้าพันธุ์อะเคเซีย
โรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ คอกวัวทำจากไม้ยูคาลิปตัส เกษตรกรสับหญ้าสำหรับโคขุน
 
เขียนโดย : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว (ประธานเครือข่ายฯ )               sutep28@yahoo.com
 

  เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย(Thai - Forest Certification Network :T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 089-117 0419     Email : tfccthai@gmail.com

Website : www.tfcc-thailand.org