|หน้าหลัก | หลักสูตร | ลงทะเบียน | การชำระเงิน | ติดต่อสอบถาม | เข้าสู่ระบบ |
Untitled Document

         

 

หลักสูตร
การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมระบบการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC
(FSC - Certification Preparation Training Course

รหัส TCERN-10-001
หลักการและเหตุผล :
         ตลาดการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ที่มีไม้เป็นส่วนประกอบในต่างประเทศ (World Market) ได้ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ(Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นสำคัญ แม้ว่ากระแสความต้องการใช้ไม้จะมีแนวโน้มสูงขึ้น ประเทศผู้ซื้อได้ใช้มาตรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี หรือ NTB เข้ามาเป็นตัวกำหนดให้ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้เหล่านั้น จะต้องยืนยันได้ว่า ได้มาจากป่าหรือสวนป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management) หลักฐานอันเป็นเครื่องมือยืนยัน การค้าขายไม้ในตลาดโลกนั้น คือ ระบบการรับรองด้านป่าไม้ (Forest Certification) นั่นเอง
       ประเทศไทยเรารู้จักมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) และได้มีการดำเนินการขอการรับรอง แต่ไม่แพร่หลายมากนัก อันเนื่องมาจากการให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อจำกัดหลาย ๆ ประการ นอกจากนั้น ประเทศไทยกำลังดำเนินการ มาตรฐาน PEFC (Programme for the Endorcement Forest Certification) ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานของประเทศ (National Standard) ให้เป็นมาตรฐานเท่าเท่ากับมาตรฐานในระดับ นานาชาติ โดยประเทศไทย มีมาตรฐานการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061) เป็นมาตรฐานของประเทศ และมีการจัดตั้ง TFCC (Thailand Forest Certification Council) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ เป็น National Governing Body (NGB)
      เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย หรือ T-CERN ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้ง TFCC ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านป่าไม้ของประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของระบบการรับรองด้านป่าไม้ จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ระบบการรับรอง ทั้งตามแนวทางมาตรฐาน FSC โดยการให้ความรู้ความเข้าใจถึง หลักการ กระบวนการ วิธีการ รวมถึงการดำเนินการเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรอง ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ และมีการเตรียมตัว จัดเตรียมเอกสาร ต่าง ๆ อันเป็นการลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และ สามารถได้รับการรับรองได้ทันที โดยจะทำการฝึกอบรมทั้ง การจัดการส่วนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Chain of Custody : CoC) นอกจากนี้ จะมีการทดสอบใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการตรวจประเมินและตรวจรับรอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย อีกด้วย

       อย่างไรก็แล้วแต่ หลักสูตรฝึกอบรมนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ บุคลากรที่มีความต้องการเข้าสู่ระบบการรับรองป่าไม้ ตามแนวทา FSC ทั้งเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำระบบ หรือ ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำระบบเอง รวมถึงผู้ที่ต้องการเป็นผู้ตรวจ โดยจะลงรายละเอียด ในแนวทางของ FSC เท่านั้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

        ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับหลักการ (Principle) และข้อกำหนด (Criteria) สำหรับมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง FSC และสามารถนำไปปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมขององค์กร สวนป่า กลุ่มเกษตรกร ที่จะเข้าสู่ระบบการรับรองตามมาตรฐาน ในระดับนานาชาติ หรือ สามารถดำเนินการเป็นที่ปรึกษา หรือ Inspection Body (IB) ของสวนป่า หรือกลุ่มสวนป่านั้น ๆ ได้ เตรียมความพร้อมเพื่อให้ Certified Body (CB) เข้าตรวจประเมิน

      นอกจากนี้ จะได้ใช้โปรแกรม หรือระบบช่วยตัดสินใจ ในการตรวจประเมินสวนป่าตนเอง ตามแนวทาง FSC จะทำให้สามารถจัดทำเอกสาร หลักฐาน เพื่อใช้ในการตรวจประเมินของ CB ได้ และระบบสามารถประมวลผล พร้อมแสดงคำแนะนำ ในการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม      2.5 วัน ( 20 ชั่วโมง )
   
กำหนดการ :         
 
เวลา
กำหนดการ
  วันที่ 26 เมษายน 2560
 
0830 - 0900
ลงทะเบียน
 
0900 - 1000
ความรู้ความเข้าใจ และประวัติการรับรองด้านป่าไม้
 
1000 - 1100
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Chain - of - Custody : CoC)
 
1100 - 1200
Introduction to FSC  FM/CoC Certification Process
 
International Generic Indicators (IGIs)
FSC Standard and Certification procedures
 
1200 - 1300
รับประทานอาหารกลางวัน
 
1300 - 1430
FSC FM/CoC Unit of Certification
- FSC Forest management Unit (FMU)
- Scope of Certificate
- FSC Excision Policy
 
1430 - 1630
FSC Forest Management Standard (P&C)
  วันที่ 27 เมษายน 2560
 
0830 - 0900
ลงทะเบียน
 
0900 - 1030
FSC Forest Management Standard (P&C)
 
1030 - 1200
FSC Forest Management Standard (P&C))
 
1200 - 1300
รับประทานอาหารกลางวัน
 
1300 - 1430

FSC Group Certification
- Multiste Certification for FSC FM/CoC
- FSC Controlled Wood in Forest Management Enterprises
(FSC-STD-20-012-V1-1)

 
1430 - 1700
SLIMF Eligibility Criteria (FSC-STD-01-003 V1-0)
FSC Trademark Requirement (FSC-STD-50-001)
HCVF : High Conservation Values Forest
NTFP : Non – Timber Forest Product
  วันที่ 28 เมษายน 2560 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
 
0830 - 0900
ลงทะเบียนและ Login เข้าสู่ระบบ
 
0900 - 1000
หลักการและวิธีการ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมิน เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรอง ตามแนวทาง FSC
 
1000 - 1200
- ฝึกปฏิบัติการ
- การประมวลผล
- การแสดงผลและรายงานผล
- สรุปและปิดการฝึกอบรม
 
1200 - 1300
รับประทานอาหารกลางวัน
             
ค่าลงทะเบียน         4,500 บาท / คน ( 3 คนมีส่วนลด)
การชำระเงิน :
จ่ายเงินผ่านธนาคาร และแจ้งหลักฐานการโอนเงิน
:
รับใบเสร็จรับเงินในวันเปิดหลักสูตร
หมายเหตุ :
การชำระเงิน
: (1) นำฝากเค้าเตอร์ ธนาคารทหารไทย ( Download ใบนำฝาก ) หรือ
                      (2) เช็ค (ขีดคร่อม) จ่าย " มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "
** กรุณาแจ้งการโอนเงิน / ชำระเงิน ในระบบ หรือ Email หรือ FAX **
หากชำระเป็นเงินสด หรือ นำเช็คมาชำระในวันที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยจะส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ทางไปรษณีย์ หรืออาจรับได้ในวันฝึกอบรมวันสุดท้าย
จำนวนที่รับ     
                       
 
บุคคลากรประจำหลักสูตร
ประธานหลักสูตร :
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
(คณบดีคณะวนศาสตร์ ประธาน กว. 915 )
ประธานคณะทำงานประเมินการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของ ออป.
ผู้จัดการหลักสูตร :
ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
ประธานเครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (T-CERN)
(ผู้จัดการสำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม,
FSC - Auditor & JIA - Auditor)
โทรศัพท์ 089 - 117 0419
  น.ส. เจนนี่ แซ่โลก
(FSC - Auditor)
โทรศัพท์ 086 - 295 4923
   
 

Collaboratoryเครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 - 561 4761#512 แฟกซ์ : 02 - 579 1977
มือถือ : 089-117 0419 Email : sutep28@yahoo.com