Untitled Page
TCERN :Thail - Forest Certification Network
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (T-CERN)

                           
ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาดูงาน และการเจรจามาตรฐานการรับรองการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมป่าไม้ ได้รับการสนับสนุนทุน จากองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) ซึ่งจัดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ และคณะทำงานที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานสำหรับประเทศไทย ร่วมหารือ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ที่จะสามารถนำมาใช้งานเป็นรูปธรรม ทั้งการรับรองวัตถุดิบในประเทศ รวมไปถึงการรับรองเพื่อการส่งออก ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม
เกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
(Criteria and Indicators for Sustainable Planted Forest and Community Forest Management)
กรมป่าไม้ และ ITTO (The International Tropical Timber Organization) ได้ร่วมกันพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัด
(รายละอียด http://rfdstandard.com ....)
ปลูกได้...ตัดได้...ขายใคร ?
" ยกระดับไม้ไทย...สู่มาตรฐานจัดการระดับสากล "
รายงาน Download ได้ที่..... http://innovation.forest.ku.ac.th
เทคโนชูบุ (TCC) ประเทศญี่ปุ่น จับมือ มก. และ T-CERN ผลิต Black Pellet ป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล เป้า 1 ล้านตัน/ปี
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการลงนามในสัญญา กับ บริษัท Techno Chubu (TCC) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ฉบับ ในการวิจัย พัฒนา และดำเนินการผลิต Black Pellet จากไม้โตเร็ว ภายใต้มาตรฐาน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไม้ยางพารา ยูคาลิปตัส และกระถินอะเคเซีย (ลูกผสม) ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนา EEC และพื้นที่เขตอีสานล่าง    ...รายละเอียด...
เทคโนชูบุ (TCC) ตัดสินใจขั้นสุดท้าย... ลงทุนในพื้นที่ EEC สอบรับนโนบายรัฐ
ญี่ปุ่นร่วมลงทุนเอกชนไทย ผุด 4 โรงงานผลิต Wood Pellet ป้อนโรงไฟฟ้า พร้อมจับมือ มก.พัฒนานวัตกรรมการจัดการเชื้อเพลิงไม้ยางพาราและไม้โตเร็วอย่างยั่งยืน
       JC Service จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ลงนามการร่วมลงทุน (Joint Venture) ก่อสร้างโรงงานผลิต Wood Pellet ป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 โรงงาน ได้ลงนามร่วมลงทุนกับบริษัทเพิ่มเติมอีก 3 บริษัท รวมกำลังผลิตทั้งหมด 1 ล้านตันต่อปี และ ลงนามความร่วมมือ กับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดการวัตถุดิบและพัฒนาระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย และรองประธาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ร่วมเป็นสักขีพยาน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Innovation)
 T-CERN ได้มีการพัฒนาโครงการ และได้รับการสนับสนุน งบประมาณการวิจัยจากรัฐบาล ทั้งนี้ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินโครงการวิจัย โดยดำเนินการวิจัยนำร่อง ในอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (ศรีสมเด็จโมเดล) ก่อนขยายผลไปในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ภายใต้ชื่อ ร้อย-แก่น สาร - สินธ์                                                                          รายละเอียด

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสมเป็นไม้เศรษฐกิจ ภายใต้แผนงาน เกษตรแปลงใหญ่ "โครงการดาวล้อมเดือน : ปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่ดินเลว "
สืบเนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ มีปริมาณมากจนล้นตลาด คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ในขณะที่เกษตรกร มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม มีการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่ภายใต้นโยบายประชารัฐ เพื่อการผลักดันเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงนโยบายการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรที่ไม่เหมาะสม สอดรับกับตลาดมีความต้องการไม้เพื่อใช้เป็นพลังงานจำนวนมาก เกษตรกร จึงควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นไม้โตเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ และขอการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ......................................................             รายละเอียด

   กิจกรรมของสมาชิกเครือข่าย

การฝึกอบรมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในการขยายพันธุ์และผลิตกล้าไม้โตเร็ว
โดย เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกจไทย , คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
(Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ศูนย์วิจัยป่าไม้ ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 097 - 074 4294     Email : info@t-cern.org