กล้าไม้โตเร็ว (Fast Growing Tree)

กล้ายูคาลิปตัส (Eucalyptus spp.) สายพันธุ์ดี
  กลุ่มฯ / หน่วยงาน / องค์กร ผลิตกล้า ผู้ติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์ สายพันธุ์ / โคลน
1 สำนักงานใหญ่
บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด
097 - 074 4294   
2 จังหวัดร้อยเอ็ด
วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้หมู่ 8 บ้านเหล่าดอนไฮ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
นายสุกัน นรดิษฐ์
โทรศัพท์ 086 - 326 5026
 
3 จังหวัดอยุธยา
แปลงทดลองและผลิตกล้าพันธุ์ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
097 - 074 4294   

กล้ากระถินอะเคเซีย (Acacia spp.)
  กลุ่มฯ / หน่วยงาน / องค์กร ผลิตกล้า ผู้ติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์ สายพันธุ์ / โคลน
1 สำนักงานใหญ่
บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด
 097 - 074 4294  (ลูกผสม - เทพณรงค์)
2 จังหวัดร้อยเอ็ด
วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้หมู่ 8 บ้านเหล่าดอนไฮ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
086 - 326 5026 (ลูกผสม - เทพณรงค์ )
3 จังหวัดอยุธยา
แปลงทดลองและผลิตกล้าพันธุ์ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
097 - 074 4294  (ลูกผสม - เทพณรงค์ )