ปลูกไม้โตเร็วทางเศรษฐกิจสำหรับที่ดินว่างเปล่า ลดภาษี และมีรายได้เสริมให้กับเจ้าของที่ดิน

# หลักการและเหตุผล
       การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อหลากหลายอาชีพ อุตสาหกรรมหลายประเภทจำเป็นต้องหยุดเพื่อป้องกันการระบาดและควบคุมโรค ระยะเวลาการระบาด อยู่ในช่วงเวลาที่เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งทางการเกษตร ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะส่วนใหญ่จะรอน้ำฝน แต่เชื่อหรือไม่ว่า ในช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 ระบาดน้้น อาชีพตัดไม้และรับซื้อไม้ เป็นอาชีพที่มีรายได้ทุกวัน โดยพบว่า เกษตรกรหลายรายใช้รถยนต์ ตระเวณ ซื้อไม้มากองรวมกันไว้ เพื่อส่งขายต่อให้โรงงาน ส่งผลให้เกษตรกรที่มีการปลูกไม้ไว้ตามที่ต่าง ๆ เช่น บริเวณพื้นที่บ้าน คันนา สามารถมีรายได้ไว้จุนเจือครอบครัวได้ นอกจากนี้ยังพบว่า อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษโตขึ้นเกือบ 200% มีการเพิ่มกำลังผลิต ขยายโรงงาน การสร้างโรงงานขึ้นใหม่ ในขณะประเทศเพื่อบ้านอย่าง สปป.ลาว ก็มีการสร้างโรงงานผลิตเยื่อขนาดใหญ่ เดินเครื่องแล้วประมาณ 2 ปี ซึ่งเชื่อได้ว่า ความต้องการไม้จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งนี่ยังไม่รวม โรงไฟฟ้าชุมชนของไทย หากเกิดขึ้นก็จะยิ่งเติมความต้องการที่มากขึ้น

ในฝั่ังของที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งหลาย ๆ พื้นที่ได้มีการประเมินและแจ้งการเก็บภาษีแล้ว ซึ่งปีนี้รัฐบาลผ่อนผันให้จ่ายร้อยละ 10 แต่ในปี 2564 นั้นก็จะเริ่มเก็บจำนวนเต็มและสูงขึ้น การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ หากเจ้าของที่ดินมีพื้นที่จำนวนมาก ไม่มีเวลามากเพียงพอ การปลูกไม้โตเร็วจึงเป็นทางออกที่ดี เนื่องจากไม้โตเร็ว มีลักษณะของความเพิ่มพูน หรือโตขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า เจ้าของที่ดินมีรายได้มากขึ้น ต่างกับพืชผลเกษตรอื่น ๆ ซึ่งจะต้องเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล รวมทั้งต้องปลูกใหม่


ไม้โตเร็ว  มีข้อดีอีกประการ คือใช้ในการควบคุมวัชพืช จำพวกหญ้าได้เป็นอย่างดี ทำให้สภาพของความเป็นที่ดินรกร้าง ว่างเปล่านั้น จะหายไป นอกจากนี้ มีผลพลอบได้อื่น ๆ มากมายภายใต้ความร่มรื่นของสวนป่าไม้โตเร็ว ทั้งเห็ด พืช สมุนไพร นานาชนิด ขึ้นอยู่กับเจ้าของที่ดินจะมีเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้น หากมีความต้องการใช้พื้นที่ดิน ก็สามารถใช้ได้ทันที โดยการตัดไม้ที่มีอยู่ขายเพื่อให้มีรายได้ การปลูกไม้โตเร็ว ไม่ต้องรดน้ำ ไม่ต้องใส่ปุ๋ย ในปีแรก อาจจะต้องกำจัดวัชพืชหากมีปริมาณมากจนต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านป่าไม้ ดังนั้น ทางเราจึงจะให้คำปรึกษาตั้งแต่ การวางแผน การเตรียมดิน การปลูก การเลือกพันธุ์และชนิดพันธุ์ที่จะเกิดมูลค่าและคุณค่าในที่ดินสูงที่สุด ตลอดคนคำแนะนำในการดูแลรักษา ทั้งหากเจ้าของสวนป่า มีความต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนด้วยแล้ว เรามีทีมงานดำเนินการและให้คำปรึกษา นอกจากนี้ ทาบริษัทฯ ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด จัดหาตลาดผู้ที่เป็นธรรมให้กับท่านด้วย
ก่อนพัฒนา หลังพัฒนาแล้ว (1ปี 6 เดือน)
# แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. เจ้าของที่ดินที่มีความประสงค์จะพัฒนาที่ดินรกร้างว่างเปล่าเพื่อใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้รูปแบบ วนเกษตร แจ้งความจำนงค์ หรือ ประสงค์มาที่บริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หรือ Email โดยเจ้าหน้าที่ จะขอข้อมูลที่ตั้งของที่ดิน สภาพในปัจจุบัน และความต้องการดำเนินการปรับปรัง
2. บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปสำรวจพื้นที่ สภาพความเป็นจริง ตรวจสอบแหล่งน้ำ ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมถึงความเค็ม (กรด - ด่าง)
3. บริษัทฯ จะทำการออกแบบ และเสนอรูปแบบการดำเนินการ พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งอาจจะจมีหลายทางเลือกให้เจ้าของที่ดิน
4. หากเจ้าของที่ดินยืนยัน และมีคำสั่งจ้างให้ดำเนินการ บริษัทฯ จะกำหนดวันดำเนินการ
5. บริษัทฯ ดำเนินการจัดหากล้าไม้ และดำเนินการปลูกให้แล้วเสร็จ พร้อมกับการรับประกันการปลูกซ่อมหากตาย 6 เดือน
6. บริษัทฯ จะทำการวางบิลและเรียกเก็บค่าจ้าง จากเจ้าของที่ดิน ต่อไป

บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
36/16 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02 - 561 4761 ต่อ 512  โทรสาร : 02 - 579 1977 มือถือ : 097 - 074 4294
Email : sutep@thaiforestsolutions.com    Line ID: fss009