เทคโนชูบุ - ตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้ว .. ขึ้น 2 โรงงาน Wood Pellet ในพื้นที่ EEC ดึงเอกชนไทยร่วมลง 51% .. คาด ! ใช้ไม้ 2 แสนตัน/ปี กระตุกวงการไม้เศรษฐกิจไทย สัญญา 20 ปี ...ฟอร์เรส โซลูชั่น...ลุยปลูกป่าเศรษฐกิจและทำระบบรับรองไม้...เมินรัฐช่วยช้าเป็นเต่า  

            ภายหลังการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวนศาสตร์ (วน.) และบริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด แล้วนั้น การศึกษาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ได้เริ่มขึ้น กระทั่งได้ข้อสรุป เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหารของ TCC ได้ประชุมสรุปการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ในการลงทุนโรงงานผลิต Wood Pellet จากไม้ จำนวน 2 โรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) ด้วยปัจจัยที่เอื้อกับการลงทุน และปัจจัยด้านความเสี่ยง ทั้งการส่งเสริมโดยภาครัฐ ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุน BOI ความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่ง เขตพื้นที่อุตสาหกรรม และท่าเรือในการขนส่ง โดยกำหนดส่งของรอบที่ 1 มกราคม คศ. 2020 โดยเลือกลงทุนในจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเดือน กันยายน 2561 นี้ คาดว่าใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างประมาณ 9 - 10 เดือน โดย TCC มีกำหนดการส่งมอบสินค้า ต้นปี ค.ศ. 2020
 
          สำหรับการดำเนินการด้านโรงงาน และการผลิต TCC มีแผนลงทุน 49% และดึงภาคเอกชนไทยอย่างน้อย 2 ราย ร่วมลงทุน 51% โดยการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ โดยใช้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง และใช้ระบบอัตโนมัติ ทั้งหมดในการทำงาน โดยมีเป้าหมายการผลิต 100,000 ตันปี/โรงงาน และจะขยายกำลังผลิตขึ้นเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่่าง ๆ เช่น ราคาวัตถุดิบ ซึ่ง TCC จะใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลแบบ 100% โดยจะใช้ไม้จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส และ ไม้กระถินอะเคเซีย ซึ่งจำเป็นจะต้องหาสัดส่วน การผสมที่เหมาะ และไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ แมกนีเซียม และ โพแตสเซียม ซึ่งจะไม่พบปะปน อยู่เลย
 
         สำหรับการจัดการวัตถุดิบในระยะยาว ได้แบ่งสัดส่วนให้กับ 3 พาสเนอร์ชิพ ในการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพในระยะยาว ได้แก่ กลุ่มสวนกิตติ บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด และ กลุ่มบริษัท GWI โดย TCC จะเข้ามาทำระบบการรับรองตามมาตรฐานสากล และสร้างข้อตกลงราคาทุก ๆ 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ แนวทางการส่งเสริมการปลุูกไม้โตเร็ว ที่ทาง บริษัทฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย ปลูกในพื้นที่อีสานล่าง ในปัจจุบัน โดยใหกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ผลิตกล้าไม้คุณภาพ
 
แปลงแม่พันธุ์ดี ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการวิจัย แปลงแม่พันธุ์กระถินอะเคเซีย ลูกผสม การฝึกอบรมเกษตรกร เพาะชำกล้าไม้

" ฟอร์เรส โซลูชั่น " เร่งส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วและจัดทำระบบรับรองการจัดการป่าไม้

             " บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด " ซึ่งรับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ป้อนให้กับโรงงานผลิต Wood Pellet ของกลุ่มบริษัท เทคโนชูบุ โดยมีปริมาณความต้องการใช้ไม้สด ประมาณ 200,000 ตัน / โรงงาน / ปี หรือประมาณ 20,000 ตัน / เดือน ซึ่งในโครงการนี้ กำหนดให้เป็นไม้ที่ผ่านการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล โดยจะรับสมัครเกษตรกรที่ปลูกยางพารา อยู่แล้วในภาคตะวันออก ยูคาลิปตัสที่ยังไม่มีสัญญากับภาคเอกชนอื่น รวมไม้กระถินอะเคเซีย เข้าร่วมโครงการเป็นรูปแบบเกษตรกรรายย่อย โดย บริษัทฯ จะเข้าไปจัดทำระบบ เพื่อออกใบรับรองให้ ทั้งนี้เกษตรกรไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองใด ๆ ทั้งสิ้น โดยไม้ที่ปลูกในแปลงที่ได้รับการรับรองนั้น บริษัทฯ จะจัดทำเป็นสัญญาในการซื้อ - ขายไม้ ล่วงหน้าไว้กับเกษตรกร โดยให้ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขาย ปกติในท้องตลาด ซึ่งประมาณการไว้ประมาณ 10 - 20% เนื่องจากเป็นไม้ที่ได้รับการรับรองแล้ว นอกจากนั้น น้ำยางพารา ซึ่งได้จากสวนยางพาราที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถูกรับรองไปด้วย เกษตรกรสามารถนำไปขาย ให้กับผู้ซื้อ (ตลาด) ที่ต้องการใบรับรอง ซึ่งจะให้ราคาที่สูงกว่าราคาตลาด หรือ ไม่ก็สามารถขายในตลาดทั่ว ๆ ไปก็ได้ โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันใด ๆ ทั้งนี้ บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด ได้รับการประสานงานจากตลาดผู้ที่ต้องการซื้อน้ำยาง ที่มีหนังสือรับรองการจัดการอย่างยั่งยืนด้วยนั้น ในราคาที่สูง จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดี สำหรับเกษตรกร ในการยกระดับคุณภาพ สินค้าและผลิตภัณฑ์
           ในส่วนของการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้โตเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเต็มทั้งแปลง หรือ การปลูกแบบผสมผสานกับพืชเกษตรอย่างอื่น เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย หรือ การปลูกตามคันนา นั้น บริษัท ฟอร์เรสโซลูชั่น จำกัด ก็ให้การสนับสนุนกล้าพันธุ์ โดยจะเก็บค่ากล้าคืน เมื่อขายไม้ โดยขณะนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยาย แหล่งผลิตกล้าคุณภาพดี ไปยังพื้นที่เป้าหมาย โดยให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเป็น วิสาหกิจชุมชน และผลิตกล้า เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ในพื้นที่ปลูกไม้โตเร็ว นอกจากนี้ หากวิสาหกิจใด มีความพร้อม และมีความเข้มแข็ง ก็จะคัดเลือกให้เป็น ศูนย์รับซื้อไม้ หรือลานไม้ ทำหน้าที่รวบรวมไม้จากโครงการ ก่อนที่โรงงานจะนำรถขนาดใหญ่ มาขนไม้ต่อไป
               
        ดร.สุเทพ จันทร์เขียว ประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า " จะดำเนินการเชิญชวนให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา ยูคาลิปตัส หรือไม้โตเร็ว อยู่แล้ว ในที่ดินที่ถูกต้องตามกฏหมาย มาเข้าสู่ระบบการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดย บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ในรุ่นแรก ๆ เนื่องจากไม้ยางพารา นั้นเมื่อตัดฟันแล้วจะต้องรอไปอีก 25 ปี ซึ่งถือว่าไม่มั่นคงในการบริหารจัดการวัตถุดิบ โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้โตเร็ว ทั้งในที่ดินรกร้างว่างเปล่า ปลูกเสริมในพื้นที่เกษตรอื่น ๆ หรือ ปลูกในระหว่างแถวของยางพาราที่ปลูกใหม่ จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริม โดยจะส่งเสริมปลูกในพื้นที่ EEC และ อีสานล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์และสุรินทร์ เป็นต้น โดยจะพิจารณาการจัดทำระบบรับรองที่รูปแบบแตกต่างกัน เช่น FM 100% หรือ Controlled Wood แล้วแต่สภาพการปลูกของเกษตรกร "
        การปลูกไม้โตเร็วนั้น ไม่ได้ให้ผลตอบแทนมากมายนัก แต่มีข้อดี คือ ลงทุนน้อยเฉพาะการเตรียมดินและการปลูก ไม่มีความเสี่ยง ต่อภัยพิบัติ สภาพดินฟ้าอากาศ ทั้งน้ำท่วม - น้ำแล้ง นอกจากนี้ การปลูกต้นไม้จะทำให้ใบไม้ร่วงลงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน ในด้านประโยชน์ทางอ้อมนั้น เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผืนดิน ลดโลกร้อนตามสถานการณ์ โดยเฉลี่ยนแล้วเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว เกษตรกร จะมีรายได้ประมาณ 5,900 - 6,900 บาทต่อไร่ต่อปี
ปลูกร่วมกับยาพารา (ระหว่างแถว) การปลูกร่วมกับพืชเกษตรอื่น ๆ มันสำปะหลังระหว่างแถว ปลูกเต็มแปลง ปลูกตามคันนา
           ตอบคำถามประเด็นการส่งเสริมปลูกไม้ภาครัฐ ดร.สุเทพ กล่าวว่า ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย อาจจะกระทบกับการบริหารจัดการวัตถุดิบในระยะยาว โดยพบว่าพื้นที่รัฐ ที่มีหน่วยงานดูแลปลูกไม้อยู่ในปัจจุบันนั้น พบว่า ส่วนใหญ่จะมีการซื้อ - ขายล่วงหน้า กับเอกชนรายใหญ่ ๆ เกือบหมดแล้ว ซึ่งถือว่าน่าเสียดาย ซึ่งบางพื้นที่พบว่ามีการซื้อขายกันไปถึงปี พ.ศ. 2569 เลยทีเดียว

 

บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่ )
36/16 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02 - 561 4761 ต่อ 512  โทรสาร : 02 - 579 1977 มือถือ : 097 - 074 4294
Email : info@thaiforestsolutions.com    Line ID: thaiforestsolutions