" สยามสตีล " เป็นบริษัทชั้นนำ ในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ตามข้อกำหนดมาตรฐานโลก

         บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด ในกลุ่ม สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองสวนยางในระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน เอฟ เอส ซี (FSCTM) โดยมีขอบเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี พื้นที่กว่า 2,286.65 ha หรือ 14,291.5 ไร่ โดยมีขอบเขตการรับรองทั้งเนื้อไม้และน้ำยางพารา (Latex) และมีแผนขยายขอบเขตการรับรองให้ได้ มากกว่า 100,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2563 - 64 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ในการส่งผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยฉพาะ Wood Pellet ไปใช้ในโรงไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น
บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ใช้ความพยายามในการรวมรวมเกษตรกรรายย่อย ที่ปลูกสวนยางพารา ที่สมัครใจร่วมโครงการ เข้าสู่ระบบการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้ บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา โดยใช้เวลาเกือบ 2 ปี ในการดำเนินการ โดยได้ใช้ทุกวถีทางในการนำเกษตรกร ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกษตรกรทำสวนยางพาราโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งสุขภาพอนามัยของตนเอง สุขภาพของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ความยากของการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน อยู่ที่เกษตรกรยัง ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ ความเคยชิน ทั้งการทิ้งขยะที่ไม่มีระบบ การใช้สารเคมีอันตราย รวมถึงการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษ อีกทั้งพบว่าหน่วยงานและกลไกภาครัฐ ยังไม่มีความเข้าใจและให้ความสำคัญน้อยมาก โดยพบว่า บางหน่วยงานปฏิเสธและห้ามเกษตรกร เข้าร่วมโครงการด้วยซ้ำ
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผ่านระบบการรับรองแล้ว จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกิดประโยชน์ ทั้งการได้รับการฝึกอบรม การให้ความรู้เกี่ยวกับคามปลอดภัยในการทำงาน การใช้สารเคมี การจัดการด้านขยะ จะเห็นได้ว่า แปลงสวนยางพาราทุกแปลง จะไม่มีขยะที่มีพิษ เช่น ขวดพลาสติก โฟมและถุงพลาสติก เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรทุกรายได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเลิกใช้สารเคมี ที่เป็นอันตรายร้ายแรง ทั้ง คลอร์ไพริฟอส - พาราควอต - ไกลโซเฟต โดยหาวิธีการในการควบคุมตามธรรมชาติ เช่น การปลูกไม้ป่า หรือ ไม้ยืนต้น เสริมเพื่อควบคุมวัชพืช เป็นต้น

     เมื่อประเทศไทยได้ประกาศว่ามีพื้นที่สวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนเพียงประมาณ 19.2 ล้านไร่ แต่ในขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม ปรากฏว่ามีพื้นที่ปลูกเฉียด 30 ล้านไร่ ภาพข่าวการยึดคืนพื้นที่ กาารใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปตัดโค่นสวนยางพารา เป็นเหตุให้ต่างประเทศมีความกังวลว่า ไม้ปละผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารารวมถึงน้ำยางพาราจากประเทศไทย จะมาจากแหล่งที่ผิดกฏหมาย หากซื้อไปใช้ก็เสมือนเป็นการส่งเสริมให้ทำผิดกฏหมาย ส่งเสริมให้มีการบุกรุกป่าธรรมชาติมากขึ้น การใช้ระบบรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน มาใช้การันตี ผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการแยก นอกจากจะถูกต้องตามกฏหมายแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วย เกษตรกรประกอบอาชีพ ภายใต้การดูแล เอาใจใส่ด้านสุขภาพ เกิดความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด อย่างไรก็แล้วแต่ พบว่า ภาคราชการยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวน้อยมาก อีกทั้งยังไม่ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือเท่าที่ควร หลาย ๆ กรณีที่เกษตรกร ที่จะเข้าร่วมโครงการมีความกังวล และดูท่าทีในการเข้าร่วมโครงการก่อน หากภาครัฐให้ความร่วมมือก็จะทำให้สามารถนำเกษตรกร เข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจรับรองได้มากขึ้น ความร่วมมือดังกล่าว เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจ การให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกอบรม การแบ่งปันข้อมูล วิชาการ ความรู้ที่มีผ่านฐานข้อมูลกลาง ที่จะสามารถให้ตรวจเป็นพยานหลักฐานได้ เช่น การอบรมด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณะสุข การอบรมหรือให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การฝึกอบรมหรือให้ความรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติ การอบรมเรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งหลายกิจกรรม เพื่อสอบถามเกษตรกร ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาให้ความรู้หรืออบรมแล้ว แต่ไม่สามารถหาพยานหลักฐาน การบันทึกนั้นได้

 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดทำระบบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
# เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ตลาดญี่ปุ่นจะหนุนส่งออกไทยตั้งแต่ปี 2563
# บ.ญี่ปุ่น - เซ็นสัญญาพร้อมรับซื้อ 200,000 ตัน/ปี ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด