ความเข้าใจ ... และการประยุกต์
การจัดทำระบบในการขอการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
เขียนโดย ดร.สุเทพ จันทร์เขียว (sutep28@yahoo.com)

       ภาคเอกชนหลายราย อยากจะได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน มาตรฐานอย่างใดอย่างถึง เช่น FSC หรือ PEFC เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ที่มีไม้เป็นส่วนประกอบไปยังตลาดต่างประเทศ คำถามว่าจะได้มาอย่างไร คำตอบ คือ สร้างสวนป่า สร้างโรงงานให้พร้อมแ้งให้หน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ไปตรวจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานหรือไม่ แล้วจึงออกใบรับรองนั้นให้ การสร้างระบบให้พร้อมนั้น เป็นสิ่งจำเป็น แต่ถ้าเรา " เข้าใจระบบ...และสามารถประยุกต์ " ให้ได้ จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ พอสมควร หรือจะต้อง " ทำให้ง่าย และ ใช้ให้เป็น "

       ดร.สุเทพ จันทร์เขียว C.E.O. ของ บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด และเป็นบริษัทที่ปรึกษา ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ที่มีความต้องการขอการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) แต่ยังขาดประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำระบบ ก่อนที่จะ ให้หน่วยตรวจรับรอง (Certification Body : CB) เข้ามาดำเนินการตรวจรับรอง ซึ่งจะเป็นการจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน รวมถึงการฝึกอบรม ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เมื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรอง ก็จะเกิดความสะดวก ลดปัญหาการติด CARs หรือ ความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด และสามารถลดต้นทุนซึ่งเป็นค่าดำเนินการ และ ค่าตรวจได้เป็นอย่างมากเลยที่เดียว ซึ่ง บริษัทฯ จะดำเนินการให้จนได้รับใบรับรอง (ผ่าน) จึงจะมีการเรียกเก็บเงินที่เป็นค่าที่ปรึกษา ซึ่งภาคเอกชน จะได้มีการเรียนรู่ พัฒนาตนเอง ให้สามารถจัดการระบบได้โดยต่นเองในอนาคต ใบรับรอง จะมีอายุ 5 ปี และจะมีการตรวจประเมินรายปี เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งระบบในการขอรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนนั้นประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

      (1) FM (Forest Management) - การรับรองที่แปลงปลูก (สวนป่า)
      (2) CoC (Chain of Custody)   - การรับรองการนำไม้เคลื่อนที่หรือรับรองโรงงาน การผลิต

(ภาพ) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งนี้ผู้จัดการสวนป่าต้องแน่ใจว่าทุกคนได้รับความรู้อย่างเพียงพอ ทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบด้วย

       ปัญหาหลัก ๆ ของการขอรับรอง โดยเฉพาะการรับรองแบบกลุ่มซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย คือ การให้ความรู้ความเข้าใจ การรับรู้ ของเกษตรกร เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก และหากเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เป็นเนื้อหาวิชาการ ภาษาต่างประเทศแล้ว ยิ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะประสบผลสำเร็จ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฟอร์เรสโซลูชั่น จำกัด ได้มีการพัฒนาวิธีการ เครื่องมือ คู่มือ ที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อย สามารถนำไปฝึกอบรม เกษตรกรสามารถอ่านและเข้าใจได้โดยง่าย ตอบคำถาม ผู้ตรวจ ให้สามารถเข้าใจที่เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน
(ภาพ) การสำรวจประเมินสวนป่าเพื่อสร้างความพร้อมและการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ความสัมพันธ์กับชุมชน การให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเติมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เป็นแนวคิดด้านการบริการทางสังคม (CSR) เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืน

บริบทชุมชนและพื้นฐานของความเป็นอยู่ วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ควรได้รับการรักษาไว้ อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ ให้สอดคล้องและเหมาะสม กับช้อกำหนดและตัวชี้วัดของมาตรฐาน เป็นสิ่งที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องนำมาถ่ายทอด รวมถึงการสื่อสารให้เข้าใจกัน

(ภาพ) การฝึกอบรมและปฏิบัติสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการจัดการภัย และสาธารณะภัย
(ภาพ) อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) เป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงาน จะต้องมีการฝึกอบรมการจ้างช่วง (Subcontractor) ด้วย คนงานทุกคนจะต้องรับรู้ และเข้าใจเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานและเกิดความปลอดภัยสูงสุด
คู่มือที่เกี่ยวข้อง คือ สิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่า เกษตรกรได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือไม่
บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด
Forest Solutions Co., Ltd.
สำนักงานใหญ่ :
36/16 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02 - 561 4761 โทรสาร : 02 - 579 1977  มือถือ : 097 - 074 4294
Email : sutep@thaiforestsolutions.com         Line ID: fss009