โครงการ "ปลูกเพื่อความสุข"
        แนวคิดในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ - วิชาการ - เอกชนและเกษตรกร ในการส่งเสริมการปลูกไม้ ในพื้นที่ที่มีตลาดรับซื้อแน่นอน ภายใต้ความต้องการของภาคเอกชนที่ใช้ไม้อยู่แล้วในปัจจุบัน รวมถึงรองรับความต้องการการใช้ไม้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตโดยมีเป้าหมาย

" 3สุข – 3 ปีมีเงิน " คือ

สุขที่ 1 : ความสุขที่ได้ปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะในที่ดินรกร้างว่างเปล่า (สุขที่ได้ใช้ที่ดิน)
สุขที่ 2 : ความสุขที่ได้เงิน – เนื่องจากโครงการมีการรับซื้อไม้ทั้งหมดตามความต้องการ
สุขที่ 3 : ความสุขที่ได้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดโลกร้อน

โดยมีการหารือครั้งที่ 1 จากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น
(1) กรมป่าไม้
(2) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(3) สมาคมเครือข่ายไม้เศรษฐกิจไทย (T-CERN)
(4) บริษัท ไทยโซล่าเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
(5) บริษัท ไทยเบพเวอเรจ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
(6) บริษัท กันกุล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
(7) คุณรุ่งฤดี ดวงนภา (เกษตรกร)

เป้าหมายของการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วในหลากหลายรูปแบบในรัศมี 100 กิโลเมตร รอบโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เชื้อเพลิงจากไม้ โดยมีการส่งเสริมและเกษตรพันธะสัญญารับซื้อคืน ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐและภาควิชาการ โดยเป็นการเพิ่มเติมหรือร่วมมือในโครงการที่กรมป่าไม้ให้ทุนสนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

  (1) โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
(2) โครงการส่งเริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
(3) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
(4) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

โครงการ “ ปลูกเพื่อความสุข Grow for Happiness”
แผนงานและลำดับขั้นการดำเนินงาน
1. ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน
2. กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์โครงการทั้ง 4 รูปแบบ
   2.1 การพิจารณาพื้นที่ส่งเสริมการปลูกในรัศมี 100 กิโลเมตร จากตำแหน่งที่ตังโรงไฟฟ้าหรือจุดรับซื้อ
   2.2 กรมป่าไม้ โดยส่วนที่เกี่ยวข้องรับสมัครเกษตรกรที่สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการ
   2.3 กรมป่าไม้พิจารณาพื้นที่ส่งเสริม หรือ คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตามระเบียบ ข้อกำหนดที่กรมป่าไม้กำหนดขึ้นก่อน
   2.4 เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการในส่วนที่เหลือ บริษัทฯ เอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมโดยใช้ข้อกำหนด หลักเกณฑ์เดียวกันและจัดทำเป็นข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า
3. มีการตรวจ ติดตามและประเมินผล ให้ความรู้ความเข้าใจ โดยการประสานงานกันทุกฝ่าย
4. ดำเนินการตัดไม้ตามรูปแบบที่กำหนด รวบรวมและส่งให้โรงไฟฟ้า หรือ ลานรับซื้อ โดยแต่ละบริษัทฯ จะได้มีรูปแบของการจ้างช่วง

กล้าพร้อมปลูก ซึ่งผ่านการทำให้แกร่ง (Hardening) แล้ว และ ต้นไม้ที่ปลูกแล้วอายุ 5 เดือน

กระถินอะเคเซีย (ลูกผสม) หรือ เทพณรงค์ อายุ 2 ปี 6 เดือน

ยูคาลิปตัส อายุ 2 ปี 6 เดือน (เลือกสายพันธุ์ที่มีการพัฒนาแล้ว)

รูปแบบการปลูกบนคันนา ร่วมกับนาข้าว

รูปแบบการปลูกร่วมกับมันสำปะหลัง

บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
36/16 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02 - 561 4761 ต่อ 512  โทรสาร : 02 - 579 1977 มือถือ : 097 - 074 4294
Email : sutep@thaiforestsolutions.com    Line ID: fss009