แผนงานโครงการ " ปากเซ กรีนส์ "

วันที่ 6 - 8 มกราคม 2562 ที่ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ได้มีการประชุมหารือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยจำปาสัก (สปป.ลาว) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไทย) โดยได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกันในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวนเกษตร (เกษตร-ป่าไม้), การวิจัยและพัฒนา การปลูกกัญชาในระบบโรงเรือน แบบปิด และการสกัดสาร, การวิจัย พัฒนาและร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม้ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ ในระบบกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย และเมืองจำปาสัก และการส่งเสริมการปลูกไม้ ประเภทไม้โตเร็ว เพื่อเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานที่สะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังได้วางแผนความร่วมมือกัน ในการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการผลิต Wood Pellet ด้วย อย่างไรก็แล้วแต่ เนื่องจากเป็นการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน จะได้รับการยกเว้นด้านภาษี การนำเข้าเครื่องจักรกล และอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสในการลดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยใน มหาวิทยาลัยจำปาสัก และเมืองปากเซ ส่งผลกระทบกับห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


โดยมีคณะผู้เดินทางร่วมประชุมหารือดังนี้
  1. ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.สุเทพ จันทร์เขียว กรรมการผู้จัดการและ CEO. บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด
3. ดร.วรชาติ ทนังผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด
4. นางสาวศิริรัตน์ ห้วยธาร ผู้บริหาร บริษัทไทย โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
5. นายประทีป ศรีสุข วิศวกร บริษัทไทย โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
6. นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ บริษัท อุบลไบโอพาวเวอร์ จำกัด
7. นางสาวภัทชาวดี ปัญญาดี ผู้ประกอบการ ด้านการลงทุน

 
การติดต่อ