วันที่ 6 - 8 มกราคม 2562 ที่ เมืองปักเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ได้มีการประชุมหารือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยจำปาสัก (สปป.ลาว) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไทย) โดยได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกันในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวนเกษตร (เกษตร-ป่าไม้), การวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชาในระบบโรงเรือน แบบปิดและการสกัดสาร, การวิจัย พัฒนาและร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม้ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ ในระบบกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย และเมืองจำปาสัก และการส่งเสริมการปลูกไม้ เพื่อเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด ทั้งนี้ยังได้วางแผนความร่วมมือกัน ในการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการผลิต Wood Pellet ด้วย อย่างไรก็แล้วแต่ เนื่องจากเป็นการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน จะได้รับการยกเว้นด้านภาษีและอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสในการลดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยใน มหาวิทยาลัยฯ และเมืองปักเซ ส่งผลกระทบกับห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง


โดยมีคณะผู้เดินทางร่วมประชุมหารือดังนี้
  1. ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.สุเทพ จันทร์เขียว กรรมการผู้จัดการและ CEO. บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด
3. ดร.วรชาติ ทนังผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด
4. นางสาวศิริรัตน์ ห้วยธาร ผู้บริหาร บริษัทไทย โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
5. นายประทีป ศรีสุข วิศวกร บริษัทไทย โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
6. นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ ผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทน
7. นางสาวภัทชาวดี ปัญญาดี ผู้ประกอบการ ด้านการลงทุน