โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้โตเร็วแบบมีตลาดรับซื้อล่วงหน้า
ดำเนินการโดย บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด

หลักการและเหตุผล
บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบประเภทไม้เชื้อเพลิง เพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าในประเทศ จำนวน 5 โรง และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Wood Pellet) สำหรับโรงงานไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 โรง (500,000 ตัน/ปี) โดยมีความต้องการไม้เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงประมาณ 1,000,000 ตัน / ปี และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในสัญญา 20 ปี ทั้งนีี บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการรับซื้อไม้เบญจพรรณทั่วไป ไม้ยางพารา จากเกษตรกร ในขณะที่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระยะยาว จะมุ่งเน้นการเช่าที่ดินเพื่อปลูกไม้โตเร็ว ทั้งที่ดินของรัฐ และเอกชน รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานมากขึ้น ทั้งนี้เกษตรกรสามารถพิจารณารูปแบบที่ดิน มาปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานเป็นรายได้เสริมที่มีความมั่นคง ไม่มีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง ปัญหาสินค้าล้นตลาด เพราะไม้โตเร็ว หากเก็บไว้ไม่เก็บเกี่ยวก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าในตัว ที่ดินที่เหมาะสมที่จะนำมาเข้าร่วมโครงการ เช่น
   1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ การปลูกไม้โตเร็วนอกจากจะมีรายได้เพิ่มแล้ว ยังสามารถลดภารด้านภาษีที่ดินว่างเปล่าได้ด้วย
   2. ที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เช่น ดินตื้น พื้นที่เหมืองร้าง นากุ้งร้าง ที่ดินค่อนข้างเค็มหรือดินเปรี้ยว ซึ่งหากปัจจุบันทำการเกษตรอยู่จะพบว่าได้ผลผลิตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก (ปัจจุบันมีพื้นที่เหล่านี้ประมาณ 2.1 ล้านไร่ )
   3. พื้นที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการเกษตร ได้แก่ พื้นที่ดินที่ปัจจุบันทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน ทำให้เกิดปัญหา เช่น น้ำท่วม แห้งแล้ง หรือ ไม่มีจุดรับซื้อ ผลผลิต
นอกจากนี้ โครงการยังส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปลูกไม้โตเร็ว ร่วมกับพืชเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
   1. ปลูกบนคันนา ร่วมกับ นาข้าว
   2. ปลูกเป็นแนวรั้ว ขอบเขตที่ดินของตนเอง เช่น แปลงอ้อย มันสำปะหลัง
    3. ปลูกในร่องแถวของยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน ที่อายุประมาณ 0 - 5 ปี ซึ่งจะปลูกระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 2 เมตร ใช้ต้นกล้าประมาณ 200 ต้น ได้ผลผลิตที่ดีมาก เมื่ออายุครบ 3 ปี และหากเลือกขนิดที่ดีแล้ว สามารถตัดหน่อได้ 1 รอบด้วย ซึ่งไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชหลัก กลับมีผลดีในการคสบคุมวัชพืช และ เพิ่มปริมาณธาตุอาหาร ลงสู่ดิน
   4. ปลูกในสวนมะพร้าว ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนี้ อาจจะให้ผลผลิตที่ต่ำกว่าพื้นที่อื่น ๆ เนื่องจากเงาของต้นมะพร้าว จะมีผลต่อการเจริยเติบโต อย่างไรก็ตาม จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
วิธีการ
1 เกษตรกรสมัครเขาร่วมโครงการ โดยจะต้องมีหลักฐานทางที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน (ลงชื่อกำกับ)
2 บริษัทฯ และเครือข่าย จะดำเนินการจัดเตรียมกล้าไม้ ชนิดไม้ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และรูปแบบการปลูก
3 เกษตรกร รับกล้าไม้และนำไปดำเนินการปลูกเอง พร้อมรายงานข้อมูลการปลูก
4 บริษัทฯ จะจัดทำสัญญาในการรับซื้อไม้คืนจากเกษตรกร (ภายใต้ เงื่อนไขของ พรบ.เกษตรพันธะสัญญา )
5 เกษตรกร และฝ่ายส่งเสริมของบริษัทฯ จะดำเนินการ ติดตาม ตรวจวัดการเจริญเติบโต โดยจะดำเนินการติดตามการดำเนินการ รวมถึงการแนะนำในการจัดการตามหลักวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6 เมื่อครบอายุของการตัดฟัน ก็ดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนี้
  6.1 เกษตรกร ตัดไม้และนำไม้มาส่งขาย ณ จัดรับซื้อไม้ หรือโรงงาน
  6.2 เกษตรกร ดำเนินการตัดไม้และกองรวมไว้ที่แปลงปลูก โดยที่บริษัทฯ หรือ ผู้รับเหมา จะไปขนไม้มาส่งที่จัดรับซื้อหรือที่หน้าโรงงาน
  6.3 บริษัทฯ หรือ ผู้รับเหมาจะไปดำเนินการตัดไม้ นำขึ้นรถและขนส่งมายังจุดรับซื้อ หรือ โรงงาน
  6.4 เกษตรกรดำเนินการขายเหมาแปลง ในราคาที่มีการเจรจาลงกัน
7 เกษตรกร ชำระคืนค่ากล้าไม้คืน โดยการหักจากราคาที่ขายไม้ได้ เพื่อเป็นทุนในการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรรายอื่น ๆ ร่วมโครงการต่อไป
   
ผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับ
1. บริษัทฯ จะรับซื้อไม้คืนจากเกษตรกร ตามที่ได้ตกลงไว้ เช่น ในราคาประกัน หรือ ราคาตลาด
2. บริษัทฯ จะหักคืนค่ากล้าไม้ ตามที่ได้ตกลงกัน เพื่อนำไปเป็นทุนในการขยายโครงการต่อไป
3. บริษัทฯ จะรับซื้อคืนต้นไม้ที่ แตกหน่อ ตามที่ได้ตกลงกัน
( ข้อตกลงจะระบุ ราคา การตัด จุดส่งมอบหรือรับซื้อไม้ รวมทั้งการขนส่ง )

" โรงไฟฟ้าชีวมวล จะรับซื้อไม้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก่อน หากไม่พอจะรับซื้อไม้จากทั่วไป "
พื้นที่เป้าหมายสามารถเข้าร่วมโครงการได้

กลุ่มที 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่และพังงา
กลุ่มที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช, พัทลุง, และสงขลา
กลุ่มที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี่ และสงขลา
กลุ่มที่ 4 จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร และตาก
กลุ่มที่ 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร แพร่ ลำปาง พิษณุโลก
กลุ่มที่ 6 ทุกจังหวัดในภาคตะวันออก (EEC) และ อีสานล่าง (นครราชสีมา, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์, บุรีรัมย์
(** พื้นที่สวนยางพารา สวนยูคาลิปตัส ที่ปลูกมาก่อนแล้ว ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ )
ไม้กระถินอะเคเซีย อายุ 3 ปี ปลูกผสมสวนยางพาราอายุ 3 ปี  
การติดต่อ
กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) คุณเจนนี่ แซ่โลก โทร 097 - 074 4294
สุราษฎร์ธานี คุณจุฬาลักษณ์ (จุ๊) พัฒนประดิษฐ์ โทร. 089 - 731 2469
ร้อยเอ้ด คุณกาญจนา (กิ๊ก) พิมพิลา โทร. 091 - 857 5883
 

บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
36/16 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02 - 561 4761 ต่อ 512  โทรสาร : 02 - 579 1977 มือถือ : 097 - 074 4294
Email : info@thaiforestsolutions.com    Line ID: fss009