Forest Solutions Co.,Ltd.
 ข่าวกิจกรรมบริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดร.สุเทพ จันทร์เขียว กรรมการผู้จัดการ และ CEO. บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด ได้ลงนามในสัญญา จัดทำรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐานสากล โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น กับ บริษัท Techno Chubu : TCC (ประเทศญี่ปุ่น) โดย Mr. Fumio OTA (Director of Thermal Department) เป็นผู้ลงนามฝ่าย TCC โครงการนี้มีเป้าหมาย การก่อสร้างโรงงานผลิต Black Pellet กำลังผลิตประมาณ 250,000 ตัน/ปี ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ไม้สด ประมาณ 1 ล้านตัน/ปี โดยมุ่งเป้า ไม้ยางพาราในภาคตะวันออก และไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส และกระถินอะเคเซีย โดย TCC มีความต้องการ Black Pellet ... more detail...... 
ชูบุ...ตัดสินใจขั้นสุดท้าย.. ผุด 2 โรง Wood Pellet ใน EEC ......
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุเทพ จันทร์เขียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด พร้อมด้วยคณะทำงาน วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ บ้านเหล่าดินไฮ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ การจัดการแปลงปลูกสร้างสวนป่า รวมถึงการขยายกล้าพันธุ์ดี ไม้โตเร็ว ของบริษัท สยามทรี ดีเวลล็ิปเม้นท์ จำกัด อ.สัตหีบ จังหวัดระยอง เพื่อนำไปประยุกต์ และปรับใช้สำหรับวิสาหกิจชุมชน ต่อไป
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด, คณะวนศาสตร์ และ กลุ่มบริษัท Sumitomo Corporation ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทาง มิศทาง ของความร่วมมือ ในการพัฒนาโรงงานผลิต Wood Pellet สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น จากไม้ยางพารา และไม้โตเร็ว ในพื้นที่ภาคใต้, ภาคตะวันออก และ ภาคอีสานตอนล่าง ทั้งนี้จำเป็นจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้เชิงระบบ เนื่องจากมีความต้องการไม้สำหรับพลังงานในประเทศด้วยเช่นกัน
วันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุเทพ จันทร์เขียว กรรมการผู้จัดการและ CEO. บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด ร่วมสำรวจพื้นที่ และศึกษาความเป้นไปได้ สำหรับการดำเนินงาน จัดทำโครงการไม้อัดก้อนสำหรับชีวมวลประเภทถ่านไม้ (Black Pellet) ในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดสงขลา และ นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. บริษัท JC Service จำกัด ได้เปิดสำนักงาน (Office) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 23 ของอาคาร BHIRAJ Tower ณ เอ็ม ควอเทียร์ (BTS พร้อมพงษ์) อย่างเป็นทางการ ซึ่ง JC Services เป็นบริษัทฯ ที่ร่วมลงทุนโรงงาน Wood Pellet ในประเทศไทย เพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้า ประเทศญี่ปุ่น กับความต้องการประมาณ 5 ล้านตัน โดยจะดำเนินการในปีนี้ จำนวน 4 โรงงาน โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนประเทศไทย (สปท.) คนที่ 1 เป็นประธาน โดยมีผู้บริหารจากหลาย ๆ องค์กรเข้าร่วม อาทิเช่น คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การยางแห่งประเทศไทย, ธนาคาร JBIC, บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด, บริษัท Energy Bright , บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด ถือเป็นอีกก้าวห นึ่งของความก้าวหน้าสำหรับ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วในประเทศไทย
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุเทพ จันทร์เขียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เรสโซลูชั่น จำกัด ร่วมปรึกษาหารือ แนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบ (Feed Stock Management) กับกลุ่ม Techno Chubu Company (TCC) ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ทั้งนี้ กลุ่ม TCC ก็ให้ความสนใจในการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็น Wood Pellet สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง โดยสนใจการดำเนินการ Torrefraction ไม้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บ และเพิ่มระยะทางในการขนส่ง ด้วย นอกจากนี้ TCC ก็ให้คสามสำคัญ และสนใจให้ บริษัท ฟอร์เรสโซลูชั่น จำกัด ดำเนินการในการจัดทำระบบการรับรองไม้ (Forest Certification) ตลอดสัญญา 20 ปี
  
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด โดย นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการบริหาร ได้ลงนามข้อตกลง กับ บริษัท ฟอร์เรสโซลูชั่น จำกัด โดย ดร.สุเทพ จันทร์เขียว กรรมการผู้จัดการ ในการจัดทำระบบเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ภายใต้ MOU กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย มี นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีเป้าหมายพื้นที่ สวนยางพาราที่ขอการรับรอง ประมาณ 50,000 ไร่ ในปีแรกและขยายพื้นที่ให้ได้ประมาณ 250,000 ไร่ ภายใน 2 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัท สยามฟอร์เรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ผ่านการตรวจรับรองสวนยางพาราตามแนวทางมาตรฐาน แลัว จำนวน 1 โครงการ ในจังหวัดระนอง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการทำสวนยางพาราของไทย ทั้งไม้ยางและน้ำยางให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ต่อไป