Forest Solutions Co.,Ltd.
การปลูกไม้โตเร็ว ทางเศรษฐกิจ สำหรับที่ดินว่างเปล่า เพื่อลดภาษี และ มีรายได้เสริม
     
การพัฒนามาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ปาล์มน้ำมัน
(DEVELOPMENT of CHAIN OF CUSTODY (CoC) STANDARD for PALM WOOD AND PALM WOOD PRODUCTS)
รายละอียด ... Click here
บริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่า และ รับจ้างปลูก - ดูแลไม้ โตเร็ว / โตปานกลาง/ไม้มีมูลค่าสูง พร้อมข้อมูลด้านการตลาดไม้ ระบบการรับรองไม้แบบครบวงจร .... คลิกที่นี่ !  
 ข่าวกิจกรรม บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด
บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนนเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทปลูกสร้างสวนป่าในกลุ่มสยามสตีล (SIAM STEEL) ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management) ตามแนวทางมาตรฐานสากล FSCTM สำหรับสวนยางพาราของเกษตรกรรายย่อย มากกว่า 900 ราย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนองและสุราษฎร์ธานี แล้วมากกว่า 15,000 ไร่ ครอบคลุมไม้ยางพาราและน้ำยางพารา (Latex) โดยมี บริษัท ฟอร์เรสโซลูชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษา สามารถเพิ่มการผลิต Wood Pellet เพื่อส่งออกไปยังประเทศญึ่ปุ่น ตามปริมาณความต้องการจำนวนมาก โดยมีแผนที่จะขยายขอบเขตการรับรองให้ได่มากกว่า 100,000 ไร่ ภายในปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
การศึกษาดูงาน และการเจรจามาตรฐานการรับรองการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมป่าไม้ ได้รับการสนับสนุนทุน จากองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO) ซึ่งจัดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ และคณะทำงานที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานสำหรับประเทศไทย ร่วมหารือ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ที่จะสามารถนำมาใช้งานเป็นรูปธรรม ทั้งการรับรองวัตถุดิบในประเทศ รวมไปถึงการรับรองเพื่อการส่งออก ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด (6 - 9 มกราคม 2562) ร่วมประชุม ปรึกษาหารือและกำหนดเป็นแผนงานโครงการในการวิจัย และพัฒนา กับมหาวิทยาลัยจำปาสัก เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ในความร่วมมือกันพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพ ในระบบการจำหน่ายไฟฟ้าในเมืองปากเซ ซึ่งปัจจุบันใช้ไฟฟ้า จากจังหวัดอุบลราชธานี จะประสบปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตกบ่อยครั้ง ส่งผลต่อกิจกรรม รวมถึงห้องปฏิบัติการ จึงเห็นชอบให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ร่วมทุน ผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลกำลังผลิต ประมาณ 6.9 MW การส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ เพื่อใช้เป็นพลังงาน รวมถึง Wood Pellet เพื่อการส่งออก ไปใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวลในต่างประเทศ , รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการวิจัย และพัฒนาการปลูกกัญชาแบบโรงเรือนในระบบปิดและการสกัดสารแบบมีระบบควบคุม ... รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุเทพ จันทร์เขียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด พร้อมด้วยคณะทำงาน วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ บ้านเหล่าดินไฮ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ การจัดการแปลงปลูกสร้างสวนป่า รวมถึงการขยายกล้าพันธุ์ดี ไม้โตเร็ว ของบริษัท สยามทรี ดีเวลล็ิปเม้นท์ จำกัด อ.สัตหีบ จังหวัดระยอง เพื่อนำไปประยุกต์ และปรับใช้สำหรับวิสาหกิจชุมชน ต่อไป
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด, คณะวนศาสตร์ และ กลุ่มบริษัท Sumitomo Corporation ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทาง มิศทาง ของความร่วมมือ ในการพัฒนาโรงงานผลิต Wood Pellet สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น จากไม้ยางพารา และไม้โตเร็ว ในพื้นที่ภาคใต้, ภาคตะวันออก และ ภาคอีสานตอนล่าง ทั้งนี้จำเป็นจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้เชิงระบบ เนื่องจากมีความต้องการไม้สำหรับพลังงานในประเทศด้วยเช่นกัน
บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด
Forest Solutions Co., Ltd.
สำนักงานใหญ่ :
36/16 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02 - 561 4761 โทรสาร : 02 - 579 1977  มือถือ : 097 - 074 4294
Email : sutep@thaiforestsolutions.com         Line ID: fss009